Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Geneza

 G E N E Z A P O W S T A N I A

 Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych- Krótkodziobych

Drobnego Inwentarza i Ptaków Egzotycznych

W Gorzowie Wlkp.

 
…..Historia powstania naszego Stowarzyszenia związana jest z dniem 1 października 2006 roku, w Renicach, gdzie na zebranie założycielskie przybyli hodowcy i miłośnicy gołębi polskich ras krótkodziobych z zachodniej i północnej części Polski.
W zebraniu uczestniczyło 24 hodowców. Głównym celem zebrania było co uczyniono, powo-łanie Klubu Hodowców Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych. Ustalono, że Klub będzie prowadzić działalność przy Szczecińskim Związku, a siedzibą będzie „ Zajazd Viking” w Renicach. Został przyjęty regulamin Klubu i rasy gołębi, które wynikały już z samej nazwy Klubu tj. – maściuch polski, mewka polska, krótkodzioby polski i brodawczak polski.

…..Wybrano także 3 osobowy Zarząd Klubu w składzie:

  1. Stanisław Tokarski – Prezes Klubu
  2. Bronisław Rubaszewski – Sekretarz
  3. Grzegorz Mazurek – Skarbnik

 

Zebrani zobowiązali Zarząd Klubu do opracowania loga klubu a także przygotowanie i zaangażowanie hodowców do udziału w wystawach klubowych, które będą organizowane przy wystawach w Poznaniu i Gorzowie Wlkp.- „ Wystawa szczecińska”.I Klubowa Wystawa odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2007 roku. Przeglądu i oceny naszych gołębi w poszczególnych rasach dokonali:

- mewka polska – kol. Sędzia Wojciech Turski

- maściach polski – kol. Sędzia Adam Wegner

- krótkodzioby polski – kol. Sędzia Jan Buszka

- brodawczak polski   – kol. Sędzia Roman Lach.

II Klubowa Wystawa odbyła się w Gorzowie Wlkp. na X Zachodniopomorskiej Wystawie Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.W 2008 roku Zarząd Klubu w Renicach zorganizował 2 szkolenia dla hodowców i sędziów. Pierwsze odbyło w m-cu styczniu i dotyczyło gołębia rasy” krótkodzioby polski” a drugie w m-cu wrześniu i dotyczyło rasy” mewka polska”. W tych szkoleniach udział brało wielu znanych działaczy, sędziów i hodowców z Polski. Dotyczy to szczególnie drugiego szkolenia „ mewki polskiej” gdzie swoją obecnością zaszczycili między innymi Kol. Adam Zdeb, kol Jan Pajka, kol. Zdzisław Borawski, kol. Adam Wegner, – działacze Polskiego Związku a także sędziowie i hodowcy kol. Jan Szemiel, Wojciech Turski, Zbigniew Loboda, Zbigniew Sliwa Cezary Lewczyk i wielu innych znanych hodowców. To szkolenie odbiło się szerokim echem w naszym kraju. W tym okresie należy podkreślić rozwój hodowli gołębi ras krótkodziobych na terenach zamieszkałych przez naszych hodowców tj. zachodnio północno-południowa część Polski.

Prężna działalność Klubu przyczyniła się do organizacji wystaw w Gorzowie Wlkp. w Halach Targowych należących do Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze.

…..Pierwszą samodzielnie wystawę Klub zorganizował w listopadzie 2008 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Wystawa była zorganizowana w dwóch halach targowych ze względu na dużą ilość wystawianych eksponatów , wystaw towarzyszących tj. III Klubowa Wystawa Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych, VII Klubowa Wystawa Gołębi Gdański Wysokolotny i co trzeba podkreślić po raz pierwszy wspólnie Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Gorzowskiego. W wystawie udział brało 109 hodowców wystawiając łącznie 1420 eksponatów. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem hodowców i mieszkańców miasta i okolic. Była początkiem organizacji corocznych cykli wystaw w Gorzowie Wlkp. we wspomnianych wyżej halach.

 

…..W tym czasie ilość członków w naszym Klubie wzrasta do 32 a organizacja szkoleń i wystaw w Gorzowie oraz szersze zainteresowanie się hodowlą gołębi na naszym terenie pokazuje, że organizacja może być samodzielną i niezależną. Tak duży rozwój naszego Klubu, także nie zawsze pozwalał na należytą współpracę z naszym patronem.W związku z tym w dniu 13 lipca 2008 roku w Renicach odbyło się zebranie założycieli /obecnych było 17 członków Klubu/ nowego, samodzielnego klubu hodowców polskich ras krótkodziobych z siedzibą w Renicach. Zostały przyjęte uchwały, które pozwalały zarejestrować klub jako samodzielne stowarzyszenie. Podjęto uchwały w sprawie powołania i nazwy klubu. Przyjęcia statutu i uchwały o powołaniu komitetu założycielskiego w osobach: Stanisław Tokarski, Bronisław Rubaszewski i Szczepan Przybylak.

Z dniem 9 grudnia 2009 roku Klub już jako Stowarzyszenie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskując osobowość prawną . Mogliśmy rozpocząć działalność jak każdy związek w Polsce. Pierwszy Walny Zjazd Członków odbył się w marcu 2009roku na którym dokonano wyboru władz Klubu i podjęto kilka istotnych uchwał dla dalszego działania. W wyniku wyborów wybrano:

Zarząd Klubu w składzie:

 

Bronisław Rubaszewski – prezes klubu

Andrzej Dykiert             -skarbnik

Mirosław Czerbniak       – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna w składzie:
Stanisław Tokarski        - przewodniczący

Szczepan Przybylak       – członek

Ryszard Grabarczyk       – członek

 

Sąd Koleżeński w składzie:

 

Jan Matuszewicz             – przewodniczący

Stanisław Monasterski   – członek

Władysław Połcik           – członek

 

Ponadto podjęto dwie uchwały. Pierwsza zobowiązywała Zarząd do złożenia wniosku o przystąpienie do Polskiego Związku HGRiDI , a druga do zawarcia umowy o współpracy ze Szczecińskim Związkiem. Pierwsza uchwała została zrealizowana co zaowocowało przyjęciem Klubu do Polskiego Związku. Druga uchwała nie została zrealizowana ponieważ Szczeciński Związek nie wyraził zgody.

W okresie działalności co roku organizowano wystawy regionalne tj. II i III Gorzowską Gołębi i DI., oraz przeglądy gołębi młodych ras klubowych w Renicach. Działalność Klubu w tym okresie była prężna, w tym czasie przybywało członków i na koniec 2010 roku Klub zrzeszał 45. Przykładem tej działalności jest wystąpienie do Polskiego Związku wspólnie z Zielonogórskim Związkiem o organizację Wystawy Ogólnopolskiej w Gorzowie w 2010 r.

Zarząd Polskiego Związku wystawę w 2010 roku przyznał dla Poznańskiego Związku ze względu na ich obchody 120- lecia. W kwietniu 2009 roku klub nawiązał współpracę z hodowcami z Niemiec z rejonu Mayneburga, co zaowocowało zawarciem umowy o współpracy i organizacji wzajemnych wystaw transgranicznych.

 

…..Organizacja wystaw regionalnych w Gorzowie Wlkp. oraz współpraca z samorządem Gorzowa, właścicielem hal targowych, /miejsce wystaw/ Fundacja Lubuskie Centrum Gospodarcze i Szkoła Ogrodniczą w Zieleńcu, przyczyniły się, a wręcz zmusiły nas do dalszej reorganizacji naszego Stowarzyszenia- Klubu. Główne założenia zmian to, zmiana miejsca siedziby – działania / woj. Lubuskie i miasto Gorzów/ oraz otwarcie naszej organizacji na szersze rzesze hodowców gołębi, drobnego inwentarza i ptaków egzotycznych. Co przyczyni się jeszcze bardziej do większego rozwoju naszej organizacji. W związku z istotnymi zmianami, podjęto prace przygotowawczo – organizacyjne. W tym celu w dniu 20 marca 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu. Podjęto szereg uchwał w tym najważniejsze to, zmiana nazwy Stowarzyszenia, która jest do dzisiaj, zmiany siedziby na Gorzów Wlkp. ul. Przemysłowa 14-15 /w lokalu siedziby Fundacji Zach. Cent. Gosp./. Następne zmiany w statucie to, zrzeszać hodowców gołębi wszystkich ras, drobnego inwentarz i ptaków egzotycznych a także, zmiana i powiększenie struktur władz Stowarzyszenia. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. Stanisław Tokarski    – Prezes Zarządu

2. Bronisław Rubaszewski -V-ce Prezes ds Hodowlanych

3. Grzegorz Siwak        – V-ce Prezes ds.Org.

4. Szczepan Przybylak – Sekretarz

5. Andrzej Powązka      – Skarbnik

6. Andrzej Dykiert        – członek Zarządu

7. Ryszard Grabarczyk             – członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna w składzie:

  1. Mirosław Kijanka         – Przewodniczący
  2. Wojciech Dobrzyński   – członek
  3. Mariola Wojciechowicz – członek

Sąd Koleżeński w składzie:

1. Jan Matuszewicz             – Przewodniczący

2. Stanisław Monasterski   – członek

3. Ryszard Karczewski       – członek

Po złożeniu wniosku o dokonaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze w lipcu 2011 roku uzyskaliśmy wpis do K.R.G. tzn. nową rejestrację uwzględniającą wszystkie podjęte uchwały dotyczące zmian.

Już jako nowe stowarzyszenie w listopadzie 2011 roku, byliśmy organizatorem prestiżowej wystawy o zasięgu regionalnym.

Powierzenie organizację tej wystaw jest wynikiem wcześniej podpisanego porozumienia- umowy przez Klub i Związki, Bydgoski, Zielonogórski i Dolnośląski o organizacji Wystaw Regionu Zachodniego w cyklu przejściowym.
Zgodnie z porozumieniem w XII Wystawi Regionu Zachodniego uczestniczyli hodowcy w/w Związków i nie tylko. Byli też hodowcy ze Związku Szczecińskiego, Poznańskiego i Niemiec. Udział wzięło aż 103 wystawców, 1300 eksponatów a ras gołębi pokazano 69. Było to duże przedsięwzięcie organizacyjne, ale już w tym czasie dysponowaliśmy własnymi klatkami wystawowymi i niezbędnymi akcesoriami. Około 30 % klatek było uzupełnionych i wypożyczonych ze Związku Zielonogórskiego. Dla nas była to wystawa prestiżowa i chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony. Była to Wystawa z dotychczasowych największa. Możemy powiedzieć, że to nam się udało. Za organizację od innych Związków i przedstawiciela Polskiego Związku V-ce Prezesa ds. org. Kol. Gotfryda Kuryły otrzymaliśmy gratulacje i pochlebne recenzje.
Już można powiedzieć, że tradycyjnie w m- cu listopadzie 2012 roku zorganizowaliśmy V Gorzowską Wystawę w tym samym miejscu co zawsze . Udało się namówić kol. hodowców gołębi pocztowych na wspólną wystawę już po raz drugi. Tą wystawę należy także uznać za udaną, dopisała frekwencja zarówno wystawiających jak i zwiedzających. Zostało pokazanych, aż 1253 eksponatów w tym 450 gołębi pocztowych, udział wzięło 98 wystawców w tym 35 hodowców gołębi pocztowych.

…..W związku z coroczną organizacją wystaw, pokazów, przeglądów i szkoleń oraz zaangażowania naszych członków i Zarządu Stow. Wstępują licznie nowi hodowcy- członkowie. Na koniec 2012 roku nasze Stow. licz już 64 członków.
Działalność naszego Stowarzyszenia i naszych Członków została zauważona i jest wysoko doceniana przez Władze Polskiego Związku. Z okazji 20- lecia Polskiego Związku w 2011r. 4 naszych członków otrzymało Medale 20-Leci – Bronisław Rubaszewski, Stanisław Tokarski, Jerzy Dudka i Mirosław Kijanka a na Walnym Zebraniu Wyborczym Polskiego Związku w 2013 roku, „ złote odznaki – zasłużony dla Polskiego Związku”, otrzymali kol. Stanisław Tokarski, Bronisław Rubaszewski, a „ brązową odznakę” kol. Mirosław Kijanka.

…..W tym okresie wzrosła ilość sędziów z jednego do 4, a 2 naszych członków jest w okresie asystentury. Zarząd stowarzyszenia już dwukrotnie zorganizował dla hodowców i wystawców grupowe wyjazdy na wystawy do Lipska w tym na wystawę Europejską, oraz na wystawy Ogólnopolskie do Warszawy w 2011 i do Kielc w 2012r.

 

…..Przedstawiając krótką historię naszego Stowarzyszenia zdaję sobie sprawę, że w ocenie Waszej może sprawiać wrażenie zbyt szczegółowej. Pisząc tą historię tak dokładnie, chciałem rzetelnie ją przedstawić i nie pominąć ważnych faktów. Myślę, że dalszy ciąg historii dopisz czas, a dotychczasowa nie pójdzie w zapomnienie. Z biegiem lat i dalszej naszej działalności następne karty historii zostaną zapisane.

 

 O P R A C O W A Ł :
Stanisław Tokarski