Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Komunikat Walne Zebranie Członków w dniu 18.07.2020 w Renicach

ZARZĄD SROWARZYSZENIA HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH -

KRÓTKODZIOBYCH I DROBNEGO INWENTARZA W GORZOWIE WLKP.

Z A P R A S Z A – P O N O W N I E

 

NA SPRAWOZDAWCZY WALNY ZJAZD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ponieważ planowany Walny Zjazd w dn. 29 marca 2020r. został odwołany z powodu pandemii covid-19.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 18.07. 2020r. w Renicach

w Zajeździe Wiking o godz. 16.00 w pierwszym terminie a w

razie braku kworum, w drugim terminie o godz. 16.15.

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie zebrania i powitanie.
  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
  6. Sprawozdanie z działalności za 2019r:

a)     Zarządu Stowarzyszenia

b)    Komisji Rewizyjnej

c)     Sądu Koleżeńskiego.

  1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  2. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i udzielenie absolutorium dla Zarządu.

9. Wolne głosy i wnioski w tym propozycje podjęcia uchwał.

10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – głosowanie nad wnioskami

i uchwałami.

11. Zakończenie obrad.

 

UWAGA- po zebraniu Zarząd Stow. zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie

Integracyjne w plenerze obiektu Zajazdu Wiking. Udział zgłaszać do

Członków Zarządu Prezesa lub V-ce Prezesa- do zobaczenia.

 

 

ZA ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

PREZES Stanisław Tokarski