Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Walne zebranie członków w dniu 31 marca 2019 – pilne

Gorzów Wlkp. dn. 19.02 2019r.

 

 

ZARZĄD SROWARZYSZENIA HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH -

KRÓTKODZIOBYCH I DROBNEGO INWENTARZA

W GORZOWIE WLKP.

Z  A  P  R  A  S  Z  A

 

 

             NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

        STOWARZYSZENIA

Zebranie odbędzie się w dniu 31 marca 2019r. w Gorzowie Wlkp.

ul. Targowa nr. 9 sala nr. 106 o godz. 09.oo w pierwszym terminie a w

razie braku kworum, w drugim terminie o godz. 09.15.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie zebrania i powitanie.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
  6. Sprawozdanie z działalności za 2018r:

a)     Zarządu Stowarzyszenia

b)    Komisji Rewizyjnej

c)     Sądu Koleżeńskiego.

  1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  2. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

9.  Udzielenie absolutorium ustępującym władzą Stowarzyszenia.

10. Wybory władz Stowarzyszenia.

a. Prezesa Zarządu Stow.

b. Członków Zarządu Stow.

c. Komisji Rewizyjnej.

d. Sądu Koleżeńskiego.

11. Ukonstytuowanie Zarządu i wystąpienie Prezesa Zarządu.

12. Wolne głosy i wnioski w tym propozycje podjęcia uchwał.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – głosowanie nad wnioskami

i uchwałami.

14. Zakończenie obrad zjazdu.

 

 

ZA ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES Stanisław Tokarski