Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Zapraszamy na Walny Zjazd Sprawozdawczy w dniu 25.03.2018r. godz. 9:00

 

ZARZĄD SROWARZYSZENIA HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH -

KRÓTKODZIOBYCH I DROBNEGO INWĘTARZA

W GORZOWIE WLKP.

 

Z A P R A S Z A

 

 

NA SPRAWOZDAWCZY WALNY ZJAZD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Zebranie odbędzie się w dniu 25 marca 2018r. w Gorzowie Wlkp.

ul. Targowa nr. 9 sala nr. 106 o godz. 09.oo w pierwszym terminie a w

razie braku kworum, w drugim terminie o godz. 09.15.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie zebrania i powitanie.
  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarz zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
  6. Sprawozdanie z działalności za 2017r:

a)     Zarządu Stowarzyszenia

b)    Komisji Rewizyjnej

c)     Sądu Koleżeńskiego.

  1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  2. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i udzielenie absolutorium dla Zarządu.

9. Podjęcie uchwały w/s odwołania skarbnika Zarządu i powołanie nowego

na okres do końca kadencji obecnego Zarządu Stow.

1o. Wolne głosy i wnioski w tym propozycje podjęcia uchwał.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – głosowanie nad wnioskami

i uchwałami.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

ZA ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES Stanisław Tokarski